Algemene Voorwaarden

Download hier onderstaande voorwaarden als PDF

Algemene Voorwaarden | samen met San

Tot stand gekomen op 6 juli 2015.
samen met San, gevestigd aan Brinnolaan 5, 2273HV, te Voorburg,
ingeschreven bij de KvK onder nummer 63194627.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Samen met San:
Samen met San, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63194627.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die samen met San voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Wederpartij:
Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen samen met San en de Wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder voorstel/offerte en Overeenkomst gesloten tussen samen met San en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met samen met San, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden samen met San en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met samen met San zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

 1. Voorstellen/offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Samen met San zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Samen met San kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is samen met San daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij samen met San anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht samen met San niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van samen met San.

Artikel 5 Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De voltooiing van de Overeenkomst wordt bevestigd door middel van schriftelijke ondertekening.

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst

 1. Samen met San en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 3. Zowel samen met San als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt samen met San de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. samen met San zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal samen met San de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal samen met San daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal samen met San proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Samen met San zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan samen met San kunnen worden toegerekend.Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en samen met San zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst

 1. Samen met San zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Samen met San heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Samen met San heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft samen met San het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is samen met San niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft samen met San het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan samen met San.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft samen met San het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 Honorarium

 1. Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, telefoon-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van samen met San.
 4. Van alle bijkomende kosten zal samen met San tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 10 Wijziging honorarium

 1. Indien samen met San bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is samen met San gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien samen met San het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op samen met San rustende verplichting ingevolge de wet;
  – de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  – samen met San alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  – bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht
 5. Samen met San zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. samen met San zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de samen met San opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien samen met San gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan samen met San heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij samen met San schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij samen met San alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat samen met San zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat samen met San binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door samen met San aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door samen met San aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Samen met San is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats tenzij anders aangegeven.
 6. Samen met San en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Samen met San stuurt de Wederpartij eerst 2 herinneringsfacturen. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van samen met San en de verplichtingen van de Wederpartij jegens samen met San onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft samen met San in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14 Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft samen met San het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is samen met San bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst samen met San omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van samen met San kan worden gevergd.
 3. Samen met San behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is samen met San bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is samen met San bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst samen met San omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van samen met San kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van samen met San kan worden gevergd;
  – de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  – de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  – de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van samen met San op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien samen met San de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is samen met San niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door samen met San geleden schade.

Artikel 16 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan samen met San of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop samen met San geen invloed kan uitoefenen en waardoor samen met San niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door samen met San in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Samen met San heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat samen met San zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel samen met San als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt samen met San zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien samen met San ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is samen met San gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 Garanties

 1. Samen met San garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat samen met San in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Samen met San, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 4. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Samen met San in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 6. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Samen met San geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 18 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 10 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan samen met San gemeld te worden. De gebrekkige Dienst dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na ontdekking ervan aan samen met San gemeld te worden. De gebrekkige Dienst dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van de gebrekkige Dienst zal samen met San aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door samen met San nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij samen met San niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij samen met San binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
 7. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte Diensten geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. samen met San is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van samen met San.
 2. Samen met San is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
 3. Samen met San is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat samen met San is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor samen met San kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien samen met San aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van samen met San beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door samen met San aangesloten verzekering aanspraak geeft.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor samen met San aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan samen met San te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens samen met San vervalt binnen 6 maanden nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart samen met San voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien samen met San uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden samen met San zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van samen met San en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 21 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens samen met San en de door samen met San (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 22 Intellectuele eigendom

 1. Samen met San behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Samen met San behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Eventueel verstrekte handleidingen e.d. met betrekking tot werkmethoden mogen door de Wederpartij gebruikt en vermenigvuldigd worden binnen de eigen organisatie. Het is niet toegestaan deze documenten, zonder schriftelijke toestemming, openbaar te maken.

Artikel 23 Geheimhouding

 1. Zowel samen met San als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 24 Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan samen met San verstrekt, zal samen met San zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Samen met San mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is samen met San niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak samen met San gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en samen met San zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is samen met San niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Wederpartij gaat akkoord dat samen met San de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. Samen met San behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 25 Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws, tips en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij samen met San partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen samen met San en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Download hier bovenstaande voorwaarden als PDF